Zákon o kácení

zákon o kácení

Zákon o kácení stromů

zákon č. 114/1992 Sb

1. Základní informace k životní situaci Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydávají na svém území jednotlivé úřady městských částí (ÚMČ) jako orgány ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník pozemku ( pověřený subjekt ) či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou, popř. jiný oprávněný uživatel.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních a zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem na příslušný ÚMČ, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
Povolení není rovněž třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem ohrožen život, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. V tomto případě musí být tento zásah oznámen do 15 dnů od provedení kácení příslušnému ÚMČ.

4. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Písemná žádost o povolení kácení se podává na příslušný ÚMČ.

5. Na které instituci životní situaci řešit Žádost o povolení kácení vyřizuje příslušný Městský či Obecní úřad .

6. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Věcně a místně příslušný Úřad městské části či příslušný Obecní úřad.

7. Jaké doklady je nutné mít s sebou Žádost o povolení kácení, podaná na příslušný ÚMČ, musí obsahovat:
a) jméno a adresu žadatele
b) doložení vlastnického, nájemního či uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
e) zdůvodnění žádosti

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Některé městské části mají vyhotoveny formuláře.

9. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Všechny úkony spojené s povolováním kácení jsou bezplatné.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůta pro vyřízení je dle o ochraně přírody a krajiny v platném znění až do 90-ti dnů

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění může být účastníkem řízení dle § 70 občanské sdružení, za předpokladu dodržení zákonných podmínek.

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

13. Jaké jsou související předpisy Zákon č.500/2004 Sb. (Správní řád)

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení k odboru ŽP příslušného Magistrátu, podáním učiněným prostřednictvím příslušného ÚMČ.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Při nedodržení zákonných povinností mohou být uplatněny sankce:
– uložení pokuty fyzické osobě až do výše 20.000,-Kč (dle § 87 zákona č. 114/92 Sb.) u jednotlivé dřeviny, u skupiny dřevin až 100.000,-Kč.
– uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše
1 000 000,-Kč (dle § 88 zákona č.114/92 Sb.